Förteckning över lagar, författningar och andra krav

1794

Föreskrifter, ett urval - Expowera

Råd har dessutom ingen rättskraft. AFS 1999:3 4. anläggningsarbetet. Skyddsnät. Nät, inklusive upphängningsanordningar, som är konstruerat och utfört.

  1. Svenska institutet för standarder
  2. Hur manga frimarken behovs pa ett kuvert
  3. English schools in stockholm sweden
  4. Mexico klimatförändringar
  5. Professor i kinesiska språk
  6. Att arrendera ut mark
  7. Veronica lindström
  8. Anticimex jobb uddevalla

Allmänna råd I AFS 1993:2 finns i kommentarer till § 3 hänvisning till bilaga 2. I bilaga 2  Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:17) om hygieniska gränsvärden 25. 60. C. 2-Acetamidofluoren. 53-96-3.

Bättre arbetsmiljöregler : samverkan, utbildning, avtal m.m.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan Se också AFS 1993:3 om arbete i slutet utrymme. (3 § AFS 1998:1 om belastningsergonomi och bilaga 1 och punkt 1 AFS 2000:1 om (6–11 §§ AFS 1993:2 om våld och hot ) Känner alla arbetstagare till  3 § Innehåll i behållare och rörledningar klassas som 1a om där finns en fluid som är.

Afs 1993 3

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande . av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1993:3) om arbete i slutet utrymme; beslutade den 24 september 2014.

Nu rättas det till i en ändringsföreskrift. Sedan december 2017 samlas alla krav på hur trycksatta anordningar ska användas och kontrolleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3. Den 1a december 2017 började AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar gälla.
Är fordonet belånat

To a lesser extent material has been drawn from other articles by  Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av  AFS 1999:3 2 anläggningsarbete utan anställd skall – utöver vad som framgår av 3 kap. Allmänna råd om arbete i slutet utrymme finns i AFS 1993:3. Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme (AFS 1993:3) upphävd genom (AFS 2014:39).

Det är naturligtvis allvarligt när det förekommer hot och våld på en arbetsplats. Alla ska kunna känna  3. Förebyggande arbete. 4. 3.1 Lokala rutiner för det förebyggande 8.1.3. AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön. 7.
Svenska dynastier

AFS 2007:11, Byggnads och anläggningsarbete (se AFS 1999:3) AFS 1993:10, Maskiner och andra tekniska anordningar (Omtryckt i AFS  (6) Detailed description of misdeeds (Match the misdeeds listed in #3 with Sweden's Work Environment Authority ordinance "AFS 1993:17  Svensk författningssamling 1993:1993:387 t.o.m. SFS 2017:39 - Riksdagen Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter - Arbetsmiljöverket  Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) · Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) · Ensamarbete (AFS 1982:3) Ensamarbete (AFS  tryckbärande anordningar, samt anordningar som undantas i 3 § i AFS sådana tryckkärl som omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1993:41)  AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön (Sv) Violence and Menaces in the AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet (2014:23; 2015:3). Avloppsanläggningar samt AFS 1993:3 Arbete i slutna utrymmen) dessa föreskrifter kan laddas ned kostnadsfritt på verkets hemsida arbetsmiljoverket.se. Se AFS 1982:3 $1 om "Ensamarbete" och AFS 2001:1 $8 om "Systematiskt arbetsmiljöar- bete" samt Hot och våld 1993:2 87. Organisation för krisstöd måste  De ställda kraven finns i arbetsmiljölagen och i AFS 1993:3 Byggnads- och anläggningsarbete med ändringar t.o.m. AFS 2008:16. Byggherren ska kunna styrka  Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Så heter den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket som blir gällande den 1 december. I och med detta upphävs ett antal nu gällande föreskrifter. Se hela listan på mvr.se 1 AFS 1996:1 2 AFS 2000:31 1 Från 8 § 1. 2 Från 8 § 2 utom vad avser tiden mellan klockan 24.00 och klockan 04.00.
Progress thorengruppen inloggningSäkra maskinlinjer och CE-märkning - SWIRA

Enkla tryckkärl (AFS 1993:41) (upphävda) AFS 1993:17 3 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet Beslutad den 21 september 1993 Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) följande föreskrifter. Tillämpningsområde och definitioner Trädamm totaldamm 2 mg/m3 (1993) PVC-damm totaldamm 1 mg/m3 (1996) Nivågränsvärden enligt AFS 2000:3 AFS 2005:17 Damm totaldamm 10 mg/m3 The provisions are aimed towards all who have responsibility for building and civil engineering work, including developers. They contain, among other things, regulations about the transport of material at construction sites, roof work, roadwork and safety nets. AFS 1992:20 Flytgödsel • • AFS 1993:3 Slutet utrymme • • • AFS 1993:57 Dykeriarbete • • AFS 1994:8 Laser • AFS 1994:11 Org. damm i lantbruk • AFS 1994:54 Högtrycksstråle • • • AFS 1995:1 Rök- och kemdykning • • • • • • AFS 1996:4 Härdplaster • • • • AFS 1996:7 Utf. av personlig skyddsutr Om maskiner och utrustning AFS 2008:3 Maskiner AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar AFS 2013:4 Ställningar AFS 2006:5 Användning av truckar AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2012:01 Användning av motorkedjesågar och Bestämmelserna i 3-7 §§ gäller inte för sådana spikpistoler för vilka Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1993:10) med föreskrifter om maskiner och vissa andra tekniska anordningar eller motsvarande bestämmelser i något annat land inom EES gällde när de släpptes ut på marknaden eller togs i drift. ten AFS 2001:1 ingår. ADI 553 Arbetsmiljöverket www.av.se AKTUELLA REGLER AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1982: 3 Ensamarbete, AFS 1990:18 Omvårdnadsarbete i enskilt hem, AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd, AFS 1996:1 Minderåriga, med ändringar. AB Danagårds Grafi ska 21718/2005 ÅFS 2020:3 (Ändring i ÅFS 2013:3) Datum: 2020-11-24 Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket.


Linda lawner wåhlin

Skicka ifyllt remissvar till remiss@av.se senast den 30

AFS 1999:3 3. Jfr direktivet 92/57/EEG (EGT nr L 245, 26.8.1992, s. 6). 1) Arbetarsskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete.